Dalami Ilmu ICT Anda !

FOKUS
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senarai Istilah Sains Komputer
 
absolute coding
pengkodan mutlak
absolute error
ralat mutlak
acceleration time
masa pecutan
access arm
 lengan capaian
access method
kaedah capaian
accounting machine
mesin perakunan
accuracy control character
aksara kawalan kejituan
activity
kegiatan / keaktifan
actual address
alamat hakiki
address format
format alamat
address register
daftar alamat
algorithmic language
bahasa logaritma
allocate
peruntukan
alphabetic character
aksara abjad
alphabetic field
medan abjad
alphanumeric character
aksara abjad-angka
analogue computer
computer analog
application
penggunaan
area
kawasan
arithmetic operations
operasi aritmetik
arithmetic-logic-unit
unit aritmetik-logik / aritmetik-mantik
arithmetical shift
anjakan aritmetik
arm
lengan
assembler language
bahasa penghimpun
assembler routine
rutin penghimpunan
automatic check
semakan automatik
auxiliary storage
storan bantu
back-up
simpanan / bantuan
base address
alamat asas
batch processing
pemprosesan kelompok / bayaan
binary coded decimal system
system perpuluhan berkod perduaan
binary digit
digit perduaan
bit density
ketumpatan bit
blank character
 
aksara kosong
block
 
blok
buffer
 
penimbal
bug
 
kesilapan
business data processing
 
pemprosesan data perniagaan
byte
 
bait
calculating machine
 
mesin kira
calculator
 
kalkulator
call by name
 
panggil dengan nama
call by value
 
panggil dengan nilai
card deck
 
dek kad
card punch
 
penebuk kad
card reader 
 
pembaca kad
carry
 
bawa
central processing unit
 
unit pemprosesan pusat
character set
 
set aksara
check digit
 
digit semak
clock pulse
 
denyutan jam
coded data 
 
data berkod
coding
 
pengkodan
coding method
 
kaedah pengkodan
command
 
perintah
commercial
 
komers
compatibility
 
keserasian
compilation
 
kompilasi
compiler 
pengkompilasi
complement
 
pelengkap
computational
 
pengiraan
computer application
 
penggunaan komputer
computer instruction
 
arahan komputer
computer system
 
sistem komputer
computer, small-scale
 
komputer skala kecil
console
 
konsol
control unit
 
unit kawalan
conversion
 
pertukaran
core storage
 
storan teras
cycle 
 
kitaran
cylinder 
 
silinder
data area
 
kawasan data
data capture 
 
tawanan data
data conversion
 
penukaran data
data integrity
 
integriti data
data item
 
butir data
data processing
 
pemprosesan data
data representation
 
perwakilan data
debug 
 
awasilap
decimal digit
 
digit perpuluhan
delete
 
batal/hapus/potong
device 
 
peranti
digital computer
 
konputer digit
diode 
 
diod
direct access
 
capaian langsung
disc drive
 
pemacu cakera
disc storage
 
storan cakera
display console
 
konsol paparan
display unit
 
unit paparan
document
 
dokumen
dynamic storage allocation
 
peruntukan storan dinamik
edit 
 
sunting; edit
editor
 
penyunting / pengedit
efficiency
 
kecekapan
element
 
unsur
end-of-data marker
 
tanda tamat / akhir data
end-of-field marker
 
tanda tamat / akhir medan
end-of-file indicator
 
penunjuk akhir tamat fail
end-of-file mark
 
tanda tamat / akhir fail
end-of-tape marker 
 
tanda tamat / akhir pita
enter
 
masuk
entity
 
entiti
environment
 
persekitaran
erase
 
padam
error
 
ralat
error message
 
utusan ralat
even-parity
 
pariti genap
execution
 
perjalanan; pelaksanaan
extended binary coded decimal
 
perpuluhan berkod perduaan / biner terperluas
field
 
medan
file identification
 
pencaman fail
file maintenance
 
penyelenggaraan fail
first generation computer
 
komputer generasi pertama
fixed word length
 
panjang perkataan tetap
format 
 
format
gap
 
sela / celah
general purpose computer 
 
komputer tujuan am
general purpose register
 
daftar tujuan am
graphic display unit 
 
unit paparan grafik
hardware
 
perkakasan
head
 
kepala
hexadecimal 
 
perenambelasan
high level language
 
bahasa peringkat tinggi
index register
 
daftar indeks
information
 
maklumat
initialize
 
awalkan
instruction
 
arahan
integer 
 
integer
integrated circuit 
 
litar terkamil
inter-record gap
 
sela / celah antara rekod
interactive
 
tindak bersaling; tindakan-bersaling
interface
 
antara muka
internal representation
 
perwakilan dalam
internal storage
 
storan dalam
 interpreter
 
pentafsir
key 
 
mata; kunci
keyboard
 
papan mata / papan kekunci
keypunch
 
mata tebuk
language
 
bahasa
large-scale computer
 
komputer skala besar
latency time
 
masa kependaman
left shift
 
anjakan/alihan ke kiri
library
 
perpustakaan
line printer 
 
pencetak baris
list
 
senarai
load
 
muat; bebas; muatan; bebanan
location
 
lokasi
logarithm
 
logaritma
logic
 
lojik
machine code 
 
kod  mesin
machine language
 
bahasa mesin
macro instruction
 
makro arahan
magnetic core
 
teras magnet
magnetic tape
 
pita magnet
magnetic tape drive
 
pemacu pita magnet
main storage
 
storan utama
maintenance
 
penyelenggaraan
manual
 
manual
memory
 
ingatan
merge 
 
cantum
microprocessor 
 
mikropemproses
microprogramming 
 
mikropemprograman
minicomputer
 
minikomputer
mnemonic
 
nemonik
module
 
modul
multiprocessing
 
multipemprosesan
multiprogramming
 
multipemprograman
number system
 
sistem nombor
object code
 
kod objek
object language
 
bahasa objek
object programme
 
program objek
offline system
 
sistem luar talian
one’s complement
 
pelengkap satuan
online system
 
sistem dalam talian
operand
 
yang dioperasi
operating system
 
sistem pengoperasian
output 
 
output
overlay
 
hamparan
package
 
pakej
page fault
 
kecelaan halaman
page frame
 
kerangka halaman
page removal
 
penyingkiran halaman
page swapping
 
penukaran halaman
paging
 
pemindahan halaman
paper tape reader
 
pembaca pita kertas
parallel operation
 
operasi selari
parameter 
 
parameter
parity bit 
 
bit pariti
parity check
 
semakan pariti
peripheral 
 
periferal
physical record
 
rekod fizikal
position
 
kedudukan
primary storage
 
storan primer / peringkat pertama
printer 
 
pencetak
priority
 
prioriti
procedure
 
tatacara
process control
 
kawalan proses
processing
 
pemprosesan
processor 
 
pemproses
programme 
 
aturcara / program
programmer
 
juruprogram
programming language
 
bahasa pemprograman
punch card
 
kad tebuk
random access device
 
peranti capaian rawak
real time
 
masa nyata
record
 
rekod
record gap
 
celah / sela rekod
register
 
daftar
resource allocation
 
peruntukan sumber
response time
 
masa sambutan; masa gerak balas
retrieval
 
dapatan kembali
routine
 
rutin
row
 
baris
run
 
larikan; larian
save
 
simpan
scan
 
imbas
searching
 
pencarian
secondary storage
 
storan sekunder
segment
 
tembereng
sequence number
 
nombor jujukan
serial access
 
capian bersiri
set 
 
set
shift
 
anjak; anjakan
small-scale computer
 
komputer skala kecil
software
 
perisian
special character
 
aksara khas
statement
 
penyataan; penyata
store
 
stor
string
 
rentetan; tali
subroutine
 
subrutin
subsystem
 
subsistem
supervisor 
 
penyelia
switch
 
suis
symbol
 
simbol
synchronize
 
sinkronisasi
syntax
 
sintaksis
systems analyst
 
juruanalisa sistem
tabulation
 
penjadualan
tape
 
pita
task
 
tugas
temporary storage
 
storan sementara
terminal
 
terminal
terminator
 
penamat
test
 
ujian
throughput
 
daya pemprosesan
time-share
 
kongsi masa
track
 
jejak
transaction file
 
fail urusan
transfer
 
pindah; pindahan; pemindahan
transistor
 
transistor
translator
 
penterjemah
update
 
kemaskini
user
 
pengguna
utility programme
 
program utiliti
vacuum tube
 
tiub vakum
value
 
nilai
variable-length record
 
rekod panjang boleh berubah
virtual memory
 
ingatan maya
volatile file
 
fail ruap
volume
 
isipadu
word
 
perkataan
write
 
tulis
 

Bahagian Latihan & Penyelidikan, Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
2012