1.0 PERANAN BAHAGIAN AKAUN

Bahagian Akaun merupakan salah satu bahagian yang terpenting di Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri. Secara am bahagian akaun menjalankan kerja-kerja berkaitan dengan kewangan jabatan. Iaitu menyelenggara perbelanjaan jabatan, memproses gaji-gaji kakitangan dan melakukan kerja-kerja lain yang berkaitan dengan perakaunan.

Fungsi-fungsi Bahagian Akaun adalah seperti berikut:-

1. Untuk mempastikan SISVOT diselenggara dengan baik. Semua perbelanjaan dibawah setiap pecahan kepala diselenggara supaya tidak melebihi peruntukan yang diberikan.

2. Untuk mempastikan supaya tidak ada pembayaran yang dilakukan lebih dari sekali bagi sebarang bekalan atau khidmat yang diberikan kepada jabatan.

3. Untuk mempastikan semua tanggungan diambilkira ke dalam SISVOT dengan kadar yang segera.

4. Menyelenggara dengan baik buku-buku daftar di bawah kawalan jabatan seperti:-

(a) Potongan K.W.S.P.

(b) Potongan Cukai Pendapatan

(c) Potongan Pinjaman Perumahan

(d) Potongan Pinjaman Kenderaan

(e) Potongan A.S.N.

(f) Pendahuluan Diri dan sebagainya.

5. Melakukan penyesuaian ke atas perbelanjaan potongan-potongan dan pendahuluan dengan salinan lejar komputer daripada Bendahari Negeri setiap bulan.

6. Menyediakan permohonan viremen atau peruntukan tambahan apabila didapati belanjawan bagi pecahan kepala tertentu tidak mencukupi.

7. Untuk mempastikan bahawa gaji kakitangan jabatan telah dikemaskinikan dan dikemukakan kepada Bahagian Gaji Bendahari Negeri sebelum atau pada tarikh yang telah dijadualkan.

8. Mempastikan bahawa potongan-potongan seperti cukai, Pinjaman Perumahan, Pendahuluan Diri, bayaran balik dan sebagainya telah dilakukan terhadap gaji-gaji kakitangan.

9. Menjawab pertanyaan Audit, pertanyaan Bendahari Negeri dan sebarang surat menyurat berkaitan dengan perakaunan.

10. Menyimpan selamat buku-buku Pesanan Pembelian, Perintah Kerja Am, Waran Perjalanan, P.O.L. dan Bill.

11. Menyediakan Penyata Perbelanjaan Bulanan bagi semua pecahan kepala di bawah kawalan Jabatan dan mengemukakannya kepada Kementerian Kewangan selewat-selewat pada minggu kedua pada bulan berikutnya.

 

2.0 GAJI

Gaji adalah pendapatan yang diterima oleh kakitangan pada setiap hujung bulan sebagai upah kerana menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan.

a) Kakitangan Baru

1) Kakitangan baru bermaksud mereka yang buat pertama kali berkhidmat dengan kerajaan.

2) Semua kakitangan baru hendaklah mengisi borang PAY -A1 untuk mengetahui butir-butir peribadi yang berkaitan sebelum memproses gaji.

3) Jika kakitangan tersebut pernah bekerja sebelum berkhidmat dengan kerajaan, beliau dikehendaki untuk menyatakan no. K.W.S.P. dan No. cukai pendapatan didalam borang Pay-A1.

4) Jika kakitangan tersebut belum pernah bekerja sebelum ini, beliau hendaklah mengisi Borang Cukai Pendapatan I.T. 22-Pin 2/68 dan Borang K.W.S.P. 3 (AHL). Bagi Borang K.W.S.P. 3 (AHL) satu salinan Kad Pengenalan diperlukan dan cap jari kakitangan tersebut perlu diperturunkan di dalam borang tersebut.

5) Perkara-perkara lain yang diperlukan untuk memproses gaji adalah seperti berikut:-

(i) Surat tawaran bekerja/kontrak perjanjian bekerja.

ii) Surat penerimaan jawatan.

iii) No. Akaun Bank penerimaan gaji

6) Bagi kakitangan baru, gaji mereka akan disediakan melalui 'baucar berasingan pada bulan pertama mereka berkhidmat dengan kerajaan. Gaji bulan berikutnya akan dibayar melalui Sistem Gaji Pusat.

b) Perpindahan Kakitangan

Bagi kakitangan yang berpindah dari jabatan lain, Siji Gaji Akhir hendaklah dikemukakan ke jabatan ini.

c) Potongan Cukai

1. Potongan cukai hanya dilakukan keatas kakitangan yang layak dibuat potongan. Potongan cukai ke atas gaji bulanan akan dilakukan berdasarkan jadual potongan bulanan. Jadual tersebut telah dikeluarkan oleh Jabatan Hasil Dalam Negeri seperti yang dikehendaki oleh Akta Cukai Pendapatan 1967.

2. Jumlah potongan cukai adalah berbeza-beza mengikut status kelamin dan bilangan anak seseorang kakitangan. Oleh itu adalah penting untuk setiap kakitangan untuk memberitahu bahagian akaun dan mengisi borang PAY-A1 jika status kelamin berubah atau bilangan anak bertambah.

 

 

d) Potongan K.W.S.P.

1) Potongan K.W.S.P. ke atas gaji bulanan dilakukan berdasarkan satu jadual seperti yang dikehendaki oleh Akta Kumpulan Simpanan Pekerja 1991. Kadar caruman K.W.S.P. yang akan dikenakan adalah sebanyak 23%. Kadar caruman majikan adalah 12% dan pekerja 11%.

2) Potongan K.W.S.P. akan dihentikan apabila kakitangan diberi taraf berpencen.

e) Potongan Zakat

1) Bagi kakitangan yang beragama Islam boleh membayar zakat melalui potongan gaji, seperti dalam pekeliling JBN bil.11/2002 bertarikh 30 Sept. 2002.

2) Sila dapatkan Borang Kebenaran Potongan Zakat dari Bahagian Akaun atau di Kaunter Zakat, Majlis Ugama Islam Sabah.